20 χρόνια εμπε ε ν ν ον τον ο ο

ΕταιρικόΠροφίλ

体育半岛下载四川自力机械有限公司

Σχετικά με την Εταιρεία

Η四体育半岛下载川自砺机械有限公司,πουβρίσκεταιστηνεπαρχίαΣιτσουάν,ιδρύθηκετο2002。Είναιεπαγγελματίαςκατασκευαστήςπουειδικεύεταιστοσχεδιασμό,τηνπαραγωγήκαιτηδιανομήυψηλήςποιότηταςπεριστροφικώνβαλβίδωνασφάλισηςαέρασειράςTGFκαιβαλβίδωνεκτροπήςδιπλήςκατεύθυνσηςTXFπουχρησιμοποιούνταισεσκόνηκαιπνευματικάσυστήματαμεταφοράςκόκκων。

σχετικά με εμ α ς

Εργαλειομηχανές数控

σχετικά με εμ α ς

Ρομπότσυγκόλλησης

σχετικά με εμ α ς

Συνεργείο α ο ου εκασμο

Έχουμε τη δική μας ομ alpha δ Α Ε & Α。Γιαχρόνια,μεβάσητηδικήμαςέρευνακαιανάπτυξη,απορροφούσαμεκαλέςτεχνολογίεςσεαυτόντοντομέατόσοστοεσωτερικόόσοκαιστοεξωτερικό。Τώραηποιότητατωνπροϊόντωνμαςέχειβελτιωθείπολύ。Ειδικάηπεριστροφικήβαλβίδαασφάλισηςεξωτερικούρουλεμάνκαιοιβαλβίδεςεκτροπής3ηςγενιάςΤερματίσαμετελείωςτοφαινόμενοτηςδιοχέτευσηςσκόνης,μπλοκαρίσματοςκαικολλήματος)。Καιηποιότητατωνπροϊόντωνέχειφτάσεισενέούψος)

Τα προϊόντα μας

Τώραταπροϊόνταμαςχρησιμοποιούνταιευρέωςσεσυστήματαπνευματικήςμεταφοράςσιτηρών,τροφίμων,ζωοτροφών,φαρμακευτικώνκαιχημικώνβιομηχανιών。

Έχουμεκερδίσεικαλάσχόλιααπόπελάτεςσεόλοτονκόσμο,επειδήησυμπαγήςδομήτωνπροϊόντωνμαςείναιχαμηλήςαστοχίαςκαιαπλήλειτουργία。

Προςτοπαρόν,έχουμεκάνειτονέομαςπενταετέςσχέδιο,μεβάσητησυνέχισητηςανάπτυξηςκαιτηςκατασκευήςπεριστροφικώνβαλβίδωνσειράςTGFκαιβαλβίδωναμφίδρομηςεκτροπήςTXF,βασιζόμενοισταυπάρχονταπροϊόντα、γιαναπαρέχουμεστουςπελάτεςμιαποικιλίατροφίμων,σκόνης,σωματιδίωνλύσειςμηχανικήςμεταφοράςπεπιεσμένουαέρακαιτσιμέντουγιαπελάτες。

Σχετικά με την ομ alpha δα

σχετικά με εμ α ς

Σχετικάμετηνομάδαμας),δεδομένουότιβρισκόμαστεστηβιομηχανίαπεριστροφικώναερόστατωνκαιβαλβίδωνεκτροπής2δρόμωνγιασχεδόν20χρόνια。Ηεταιρείαμαςδιαθέτειέναώριμοσύστημακαιομάδαανάπτυξηςτεχνολογίας。Προςτοπαρόν,ταπροϊόνταπεριστροφικήςβαλβίδαςασφάλισηςαέραέχουνενημερωθείστησειράόγδοηςγενιάς。Τοπροϊόνέχειυψηλήακρίβειακαικαλύτεροαποτέλεσμακλεισίματοςαέρακαιέχειεπαινεθείαπότουςπελάτεςεδώκαιαρκετάχρόνια。
Επιπλέον,καθώςολοένακαιπερισσότεροιπελάτεςσυνεργαζόμαστε,ηομάδαεξυπηρέτησηςπριναπότιςπωλήσειςκαιμετάτηνπώλησηέχειγίνειόλοκαιπιοτέλειατατελευταίαχρόνια。Ότανοιπελάτεςέχουναπαιτήσεις,μπορούμεναεπιλέξουμεκατάλληλαπροϊόντασύμφωναμετιςανάγκεςτωνπελατών。

Ότανοιπελάτεςαντιμετωπίζουνγενικάπροβλήματα,ηομάδαεξυπηρέτησηςμετάτηνπώλησηθαπαρέχειυπηρεσίεςηλεκτρονικήςκαθοδήγησηςτοσυντομότεροδυνατόκαιθακανονίσειναταχειριστείτοπλησιέστεροπροσωπικόεξυπηρέτησηςμετάτηνπώληση。

Ο σ ν νεργ α της μας

εταίρος)
εταίρος)
εταίρος)
εταίρος)
εταίρος)
εταίρος)
εταίρος)
εταίρος)
εταίρος)
εταίρος)
εταίρος)

Baidu
map