永永永永永永永永永永永永永

פרופילהחברה

“……”“……”“……”“……

אודותחברה

סצ”ואןזילימכונותושות”בע”מ,הממוקמתבמחוזסצ”ואן,נוסדהבשנת2002。זוהייצרניתמקצועיתהמתמחהבתכנון,ייצורוהפצהבאיכותגבוההשלשסתומימנעולאווירסיבובייםמסדרתTGFושסתומיהסטהדו——כיוונייםTXFהמשמשיםבאבקהוגרגיריםמערכותשינועפנאומטיות。

עלינו

CNC

עלינו

רובוטריתוך

עלינו

………………………………

“……”“……”“……”במשךשנים,בהתבססעלהמחקרוהפיתוחשלנו,ספגנוטכנולוגיותטובותבתחוםזהבארץובחלו”。永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永。במיוחדשסתוםנעילתהאווירהסיבוביתשלהמיסבהחיצוני,ושסתומיההסטהמהדורהשלישיסיימנולחלוטיןאתהתופעהשלתיעולאבקה,חסימהונתקעה。别别别别别别别别别别别别别别

המוצריםשלנו

כעתהמוצריםשלנונמצאיםבשימושנרחבבמערכותשינועפניאומטיותשלתבואה,מזון,מזוןלבעליחיים,תרופותוכימיקלים。

זכינולמשובטובמלקוחותברחביהעולםמכיווןשהמבנההקומפקטישלהמוצריםשלנוכשלנמוךותפעולפשוט。

נכוןלעכשיו,עשינואתתוכניתהחומשהחדשהשלנו,המבוססתעלהמשךפיתוחוייצורשסתומיםסיבובייםמסדרתTGFושסתומיהסטהדו——כיוונייםTXF,בהסתמךעלהמוצריםהקיימים,כדילספקללקוחותמגווןשלמזון,אבקות,חלקיקיםפתרונותהנדסייםלשינועפנאומטיחומרומלטללקוחות。

עלהצוות

עלינו

עלהצוותשלנו,מאזאנחנובתעשייתמנעוליאווירסיבובייםושסתומימפנהדו——כיוונייםכברכמעט20שנה。永无止尽,永无止尽,永无止尽,永无止尽,永无止尽。נכוןלעכשיו,מוצרישסתומיהנעילההסיבובייםעודכנולסדרתהדורהשמיני。למוצרדיוקגבוהואפקטסגירתרוחטוביותר,וזוכהלשבחיםמצדהלקוחותכברמספרשנים。
בנוסף,ככלשיותרויותרלקוחותאנומשתפיםפעולה,צוותהשירותשלנולפניהמכירהואחריהמכירההפךלהיותמושלםיותרויותרבשניםהאחרונות。כאשרללקוחותישדרישות,אנויכוליםלבחורמוצריםמתאימיםבהתאםלצרכיהלקוחות。

כאשרלקוחותנתקליםבבעיותכלליות,צוותהשירותלאחרהמכירהשלנויספקשירותיהדרכהמקווניםבהקדםהאפשרי,וידאגלאנשיהשירותלאחרהמכירההקרוביםביותרלטפלבהם。

השותףשלנו

בתזוג
בתזוג
בתזוג
בתזוג
בתזוג
בתזוג
בתזוג
בתזוג
בתזוג
בתזוג
בתזוג

Baidu
map