Осы саладағы 20 жылдық тәжірибе

Компания туралы мәлімет

体育半岛下载四川自力机械有限公司

Компаниятуралы

Сычуаньпровинциясындаорналасқан四川自体育半岛下载砺机械有限公司有限公司2002年жылынегізіқаланған。БұлжоғарысапалыTGFсериялыайналмалыауабекіткішклапандарыменұнтақжәнеұнтақөндірісіндеқолданылатынTXF 2жақтыбағыттаушыклапандардыжобалауға,өндіругежәнетаратуғамаманданғанкәсібиөндіруші。түйіршіктерді пневматикалық тасымалдау жүйелері。

бізтуралы

数控станоктары

бізтуралы

Дәнекерлеушіробот

бізтуралы

Автоматты ұнтақ шашатын цех

Біздің жеке r&d тобымыз бар。Жылдарбойыөззерттеулерімізбенәзірлемелердіңнегізіндебізосысаладағыжақсытехнологиялардыелішіндеде,шетелдедесіңірдік。Қазір өнімдеріміздің сапасы айтарлықтай жақсарды。Әсіресесыртқымойынтіректердіңайналмалыауабекіткішклапаныжәне3 -шібуындыбұруклапандарыБізарналыұнтақ,бітелужәнекептелуқұбылысынтолығыментоқтаттық。Ал өнім сапасы жаңа биікке көтерілді

Біздіңөнімдер

Қазірбіздіңөнімдерастық,тамақ,малазығы,фармацевтикажәнехимияөнеркәсібіндепневматикалықтасымалдаужүйелеріндекеңіненқолданылады。

Бізбүкіләлембойыншатұтынушыларданжақсыпікірлергеиеболдық,өйткенібіздіңөнімдеріміздіңықшамқұрылымыазақаулықжәнеқарапайымжұмыс。

ҚазіргіуақыттабізTGFсериялыайналмалыклапандардыжәнеTXFекіжақтыбағыттаушыклапандардыәзірлеудіжәнеөндірудіжалғастыруғанегізделгенжаңабесжылдықжоспарымыздыжасадық,барөнімдергесүйенеотырып,тұтынушылардыәртүрлітағамдармен,ұнтақтармен,бөлшектерменқамтамасызету。тұтынушыларүшінзатпенцементтіпневматикалықтасымалдауинженерлікшешімдері。

Командатуралы

бізтуралы

Біздіңкомандатуралы,өйткенібізайналмалыауабекітпесіжәнеекіжақтыбағыттаушыклапаниндустриясында20жылғажуықуақытбойыжұмысістепкелеміз。Біздіңкомпаниядажетілгентехнологияныдамытужүйесіменкомандасыбар。Қазіргіуақыттаайналмалыауабекіткішклапанөнімдерісегізіншіұрпақсериясынажаңартылды。Өнімжоғарыдәлдіккежәнежақсыжелдіжабуәсерінеиежәнебірнешежылдарбойытұтынушылардыңмақтауынаиеболды。
Соныменқатар,бізынтымақтасатынтұтынушыларсаныартыпкележатқандықтан,біздіңсатуғадейінгіжәнесатуданкейінгіқызметкөрсетутобысоңғыжылдарыжетілдірілді。Клиенттердіңсұранысыболғанкездебізтұтынушылардыңқажеттіліктерінесәйкесқолайлыөнімдердітаңдайаламыз。

Тұтынушыларжалпымәселелергетапболғанкезде,біздіңсатуданкейінгіқызметкөрсетутобымүмкіндігіншежылдамонлайннұсқауқызметтерінұсынадыжәнеолардыөңдеуүшінжақынарадағысатуданкейінгіқызметкөрсетуперсоналынұйымдастырады。

Біздіңсеріктес

серіктес
серіктес
серіктес
серіктес
серіктес
серіктес
серіктес
серіктес
серіктес
серіктес
серіктес

Baidu
map